241px-Azerbaijan_on_the_globe_Afro-Eurasia_centered.svg1_